Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw

a gynhelir yn Oriel yr Hen Ysgol, am 7 pm ddydd Mercher 19 Awst 2020

 

Presennol: J H Owens (Chair), E Evans, W Hughes, R F Owen, C G Topps, A Jones, Cllr Bryan Owen,

Ymddojeiroadau: R B Owen, K Woods, A Hughes, M T Smithurst, Cllr Peter Rogers

 

1)      Cofnodian

Cytuno cyhoeddi eitemau e-bost a thrafodaeth ffn ar gyfer Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf 2020.

Ni chynhaliwyd unrhyw gyfarfodydd oherwydd Covid-19. C GTopps yn cynnig, eiiwyd J H Owens.

Gweithredu: Clerc i'w bostio ar y Wefan Newydd.

 

2)      Materion sy'n Codi o'r Archwiliad Mewnol

Gweithredu: Clerc i'w anfon ymlaen at BDO ar gyfer Archwiliad allanol

Gweithredu: Clerc i ysgrifennu llythyr at Bwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref yn amlinellu'r mater.

         Fel Ymddiriedolwyr y Neuadd Bentref, dylai'r Cyngor Cymuned fod yn gwirio Cyfrifon Neuadd y Pentref o bryd i'w gilydd. Cytunodd y Cyngor Cymuned nad yw hyn yn cael ei wneud ar hyn o bryd.

         Talu rhenti am randiroedd. Roedd pob rhent wedi'i gyfrif yn iawn. Argymhellwyd y dylai'r Cyngor Cymuned fabwysiadu dull mwy diogel o fecanwaith talu, lle mae tenantiaid yn talu'r rhent sy'n ddyledus trwy Reol Sefydlog. Ar hyn o bryd mae gan denantiaid y dewis o dalu gydag arian parod, siec a BACS.

Gweithredu: Clerc i ychwanegu Rheol Sefydlog fel opsiwn ar y Llythyrau Adnewyddu Rhandiroedd nesaf.

         Nid yw Cofnodion Tachwedd yn adlewyrchu ymddiswyddiad y Clerc. Cydnabu'r Cyngor Cymuned y diffyg hwn a'i nodi ar gyfer cofnodion y cyfarfod hwn.

         Cyflwynwyd y Datganiad Llofnodi i'r Cadeirydd. Cytunwyd ar y Datganiad gan Aelodau'r Cyngor a'i lofnodi.

Gweithredu: Clerc i gyflwyno Datganiad ac ati, i'r Archwilydd Allanol cyn y dyddiad cau, 10 Medi 2020.

 

3)      Yswiriant Neuadd y Pentref

a) Mae Neuadd y Pentref - adeilad a gosodiadau yn cael eu hailbrisio at ddibenion yswiriant ar 26 Awst 2020.

b) Mae'r yswirwyr Zurich Municipal yn cynghori, o dan weithdrefnau arferol, y dylid ystyried Pwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref fel tenantiaid ac felly'n gyfrifol am yswirio'r holl osodiadau a chynnwys symudol. Cynigiodd y Cyngor Cymuned y dylid anfon llythyr yn cynghori hyn at Bwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref. C G Topps yr cynnig, eilwyd W Hughes

Gweithredu: Clerc i ysgrifennu llythyr at Bwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref yn amlinellu'r argymhelliad.

 

 

 

 

4)      Toiled Cyhoeddus

Hysbysodd Pwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref y Cyngor Cymuned trwy e-bost, nad ydyn nhw bellach yn gallu rheoli cynnal a chadw'r Toiled Cyhoeddus. Maent yn dymuno ei roi yn l i'r Cyngor Cymuned neu byddai'n rhaid iddo aros ar gau.

Dywedodd y Cynghorydd B Owen fod y Toiled Cyhoeddus bob amser wedi bod yn rhan o Neuadd y Pentref a'i fod wedi'i osod yn y Grant Adnewyddu gan y Cyngor Sir. Byddai'n rhaid ystyried a fyddai'r Cyngor Sir yn gofyn am ddychwelyd peth o'r Grant Adnewyddu pe bai'r Toiled Cyhoeddus yn aros ar gau. Nododd C Topps y byddai'n drychineb pe bai'n rhaid talu'r Grant Adnewyddu yn l ac y dylai'r Pentref allu cynnig Toiled Cyhoeddus.

Cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ar gadw'r Toiled Cyhoeddus, byddai'r Cyngor Cymuned yn gofyn am wybodaeth am fanylion y Grant Adnewyddu a Dadansoddiad Ariannol gan Bwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref ar gost cadw'r Toiled Cyhoeddus C G Topps yr cynnig, eilwyd J H Owens.

Gweithredu: Clerc i ysgrifennu llythyr at Bwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref yn gofyn am ddadansoddiad ariannol ac i wahodd dau aelod o'r pwyllgor i ddod i gyfarfod i drafod yr holl bwyntiau a godwyd yn ystod y cyfarfod hwn

5)      Blwch Ffn - Sgwr Bodorgan

Derbyniwyd hysbysiad i gadarnhau bod y blwch ffn wedi'i dynnu. Cadarnhaodd y Cyngor Cymuned ei fod wedi goroesi ei ddefnyddioldeb ac nad oes ganddo wrthwynebiadau i'w symud.

Gweithredu: Clerc i ymateb i hysbysiad.

6)      Gohebiaeth

Derbyniwyd cwyn gan aelod or gymuned, ynglŷn i gi yn cael ei ymosod arno gan gi na chafodd ei ffrwyno yng nghyffiniaur Traeth ar Aber. Rhaid i'r Cyngor Cymuned drafod pob cwyn a dderbynnir. Fe wnaeth y Cyngor Cymuned ddileu'r syniad y dylid cael arwyddion i ofyn i berchnogion fod yn gyfrifol am ymddygiad eu ci. Canlyniad y ddadl oedd nad oes gan y Cyngor Cymuned unrhyw awdurdodaeth mewn materion fel hyn a dylid cyfeirio'r gŵyn at Heddlu Gogledd Cymru. C G Topps yr cynnig, eilwyd E Evans.

Gweithredu: Clerc i ymateb i'r achwynydd.

7)      Unrhyw Fater Arall

a) Gordyfiant o goed dros balmant - Pryderon ynghylch coed ger 26 Sgwr Bodorgan.

Gweithredu: Clerc i gysylltu ag Adran Briffyrdd Ystad Sir / Cyngor Sir

b) Llewelyn Street - pryderon ynghylch yr ardal laswellt sydd wedi gordyfu. Mae'r Clerc eisoes wedi cysylltu Bodorgan Estates ac wedi cyhoeddi nodyn atgoffa.

Gweithredu: Clerc i gysylltu eto ag Ystad Bodorgan

c) Arwyddion Parcio i Breswylwyr yn Unig - Cwynion ynghylch yr arwyddion sy'n cael eu gosod yn y Pentref ar hyn o bryd gan breswylwyr. Nid oes gan y Cyngor Cymuned unrhyw awdurdodaeth i ofyn i'r arwyddion gael eu tynnu i lawr, fodd bynnag, nodwyd bod yr arwyddion yn anghyfreithlon, yn annilys ac yn anorfodadwy. Maent hefyd angen caniatd cynllunio gan Adran Briffyrdd y Cyngor Sir

d) Llinellau Traws-ddal yn yr Hen Bont - Derbyniwyd copi o lythyr at Adran Briffyrdd y Cyngor Sir gan P Owens. Mae'r Cynghorydd B Owen wedi cymryd y llythyr i ddilyn i fyny.

e) Cae Wrth ymyl y Fynwent - Gall y Cyngor Cymuned brynu'r tir am swm enwol o 1 ynghyd ffioedd cyfreithiwr. Cytunwyd yn unfrydol y dylai'r pryniant fynd yn ei flaen

Gweithredu: Clerc i symud ymlaen gyda'r Cyngor Sir a Chyfreithwyr.

f) Biniau Gwaredu Poo Cŵn Cytunwyd y dylid gofyn am ddau fin arall gan y Cyngor Sir. Gofynnwyd eisoes am un i'w osod ar ochr Twyni yr Hen Bont. Gofynnir am un arall i'w osod yn y Fynwent.

Gweithredu: Clerc i ofyn amdano.

 

 

 

8) Diweddariadau gan y Cyng. B Owen

a) Cerrig ar goll ar yr Hen Bont. Mae peirianwyr wedi bod i archwilio'r Hen Bont ddwywaith, yng nghwmni'r Cyng B Owen. Rhaid i CADW roi caniatd ac mae hyn wedi'i ohirio oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Cynigiwyd y dylid symud y cerrig o'r Aber i'w gwarchod

Gweithredu: C G Topps

b) Allanfa Mynediad i'r Anabl o'r llwybr troed rhwng Bro Branwen a Neuadd y Pentref. Mae'r Cyng B Owen wedi cael cadarnhad gan Adran Briffyrdd y Cyngor Sir fod hyn mewn llaw. Y Cyng B Owen i gadw'r cais hwn ar l.

c) Ffordd i'r Llyn. Unwaith eto, mae'r Cyng B Owen wedi cysylltu ag Adran Briffyrdd y Cyngor Sir i gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn.

 

9. Finance 1st Quarter

Payments

 

 

17/04/2020

Liam Jones Grass cutting

1,075.00

07/05/2020

Clerk Salary

343.00

15/05/2020

Aberffraw Football Club Donation

200.00

15/05/2020

Bodorgan Estates Rent

3,844.00

18/05/2020

Liam Jones Grass cutting

690.00

01/06/2020

Zurich Municipal Insurance

1,026.36

02/06/2020

Admin Stationery

57.20

13/06/2020

One Voice Wales Membership

118.00

10/06/2020

Liam Jones Grass cutting

690.00

Receipts

 

 

02/04/2020

WO &M Williams Cemetery - reopen grave

75.00

Various YNYS MON

Grants / Precept

2,966.66

Various Allotments

Rents

5,166.70