Cyngor Cymuned Aberffraw Community Council

 

RHYBUDD CYHOEDDUS

PUBLIC NOTICE

 

 

Sedd Gwag - Swydd Cynghorydd

Casual Vacancy - Office of Councillor

 

 

 

Cymuned

 

Aberffraw

 

Community

 

 

Ward

(os yn berthnasol)

 

Deheuol / Southern

 

Ward

(if applicable)

 

 

 

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 2 seddi wag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned uchod.

 

 

Notice is hereby given that 2 vacancies has occurred in the office of Councillor for the above mentioned Community.

 

 

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r seddi gwag petai y Swyddog Canlyniadau, Gwasanaethau Etholiadol, Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI, Ynys Mn, yn derbyn cais am etholiad o'r fath yn ysgrifenedig o fewn pythefnos ar l dyddiad y Rhybudd hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol lle cafwyd y sedd gwag.

An election to fill the vacancies shall be held if, within fourteen days after the date of this Notice (excluding weekends and bank holidays) a written request for such an election is received by the Returning Officer, Electoral Services, County Council Offices, LLANGEFNI, Ynys Mn from TEN persons who are registered as local government electors for the electoral area in which the vacancy has occurred.

 

 

 

 

Annwen Morgan

Swyddog Canlyniadau / Returning Officer

 

28 Hydref / October 2020